Extra informatie

Meest gestelde vragen: FAQ ZKM

Een korte instructie voor verwijzers: Instructie verwijzers

Budgetplafond: Infosheet budgetplafonds 2023

Budgetplafond: Realisatie budgetplafonds november 2023

Toegankelijkheidsverklaring: Toegankelijkheidsverklaring

 

Extra informatie overige diensten:

Handboek: Handboek

Omschrijving diensten en tarieven Midden-Holland: Omschrijving Diensten en tarieven 

Administratieve afspraken Midden-Holland: Samenwerkingsdocument Midden-Holland

Beschermd Wonen Midden-Holland: Informatie Beschermd Wonen (in document Handboek)

Landelijke inkoop Jeugd en Wmo: Landelijke inkoop Jeugdzorg en Wmo

 

Inwoners jonger dan 18 jaar?

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk: www.cjgbodegraven-reeuwijk.nl

Gemeente Gouda: www.gouda.nl/direct-regelen/zorg-en-hulp

Gemeente Krimpenerwaard: www.samenindekrimpenerwaard.nl/jeugd-en-onderwijs

Gemeente Waddinxveen: www.waddinxveen.nl/jeugd

Gemeente Zuidplas: www.stzo.nl

 

Inwoners 18 jaar of ouder?

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk: www.bodegraven-reeuwijk.nl/hulp-en-ondersteuning

Gemeente Gouda: www.gouda.nl/direct-regelen/zorg-en-hulp

Gemeente Krimpenerwaard: www.samenindekrimpenerwaard.nl

Gemeente Waddinxveen: www.waddinxveen.nl/wmo

Gemeente Zuidplas: www.stzo.nl

 

Sociale kaart

De sociale kaart is het overzicht van organisaties die hulp, zorg en advies bieden in de gemeente. Of die actief zijn in de wijk, met activiteiten, sport en ontmoeting. Van fysiotherapeut tot verzorgingshuis, van damclub tot dagactiviteitencentrum en van loopbaancoach tot opvoeddeskundige.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk:

Gemeente Gouda: www.goudawijzer.nl

Gemeente Krimpenerwaard: www.socialekaartkrimpenerwaard.nl

Gemeente Waddinxveen: www.digitale-sociale-kaart.nl/waddinxveen

Gemeente Zuidplas: www.stzo.nl

 

Wat is?

Jeugdwet (Jw): deze wet regelt de verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar (jeugdigen) en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De Jeugdwet is bedoeld voor jeugdigen (kinderen en jongeren) onder de 18 jaar die ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien of bij de opvoeding.
De Jeugdwet is ook bedoeld voor ouders die ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding.
De jeugdhulp kan doorlopen tot 23 jaar indien de zorg niet onder een andere wet valt. Voor jeugdhulp die voortvloeit uit een gerechtelijke beslissing geldt helemaal geen leeftijdsgrens. De Jeugdwet is niet bedoeld voor jeugdigen die intensieve zorg nodig hebben. Denk daarbij aan jeugdigen met ernstige zintuiglijke of lichamelijke beperkingen of meervoudige beperkingen. Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet.
De wet is evenmin bedoeld voor jeugdigen die permanent toezicht of 24 uurs-zorg nabij nodig hebben. Zij krijgen zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo): Maatschappelijke ondersteuning houdt in dat gemeenten ondersteuning moeten bieden aan inwoners die hulp nodig hebben bij het leiden van een zelfredzaam leven en het deelnemen aan de samenleving. Dat begint bij het zorgen voor goede omstandigheden om te kunnen leven in een dorp of stad.

De gemeente onderzoekt samen met u welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of dagbesteding. Hiervoor krijgt u een indicatie vanuit de gemeente. Een algemene voorziening is beschikbaar voor iedereen, zoals bijvoorbeeld een boodschappendienst. Om hier gebruik van te maken is een indicatie van de gemeente niet nodig.

De Wmo is niet bedoeld voor mensen die voldoen aan de voorwaarden van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze voorwaarden zijn: